Snabbfakta om arkiv

Arkiv: ordet med tre betydelser

Arkiv

Samling information

Arkiv

Lokal där arkivsamlingar bevaras

Arkiv

Institution som bevrar arkivsamlingar 

Enskilda arkiv

Enskilda arkivsamlingar är enkelt förklarat all den information som inte tillhör det offentliga. Det kan vara information från företag, föreningar, organisationer, trossamfund, privatpersoner, släkter och gårdar. Exempelvis uppskattar Hembygdsrörelsen att de har ca 25 000 hyllmeter arkiv, företaget Stora Enso AB har ca 13 500 hyllmeter arkiv och Olof Palmes personarkiv är 140 hyllmeter.

De enskilda arkiven och lagarna

Till skillnad från de offentliga arkiven omfattas inte de enskilda arkiven av Tryckfrihetsförordningen (rätten att ta del av allmänna handlingar) eller Arkivlagen (syftet med arkiven och hur de ska hanteras). I arkivutredningen Härifrån till evigheten SOU 2019:58 föreslås en förändring av arkivlagen där enskilda arkiv också omnämns något som Svenska Arkivförbundet positiv till. 

Arkiv och digital information

Att bevara digital information ställer stora krav på bevarande och tillgängliggörande. Tänk då på hur snabbt den tekniska utvecklingen har varit de senaste 20 åren och vilka utmaningar det skapar för information som ska bevaras i evig tid. Informationen måste vara hittbar och tillgänglig för användare. Informationen måste också bevara sin integritet och trovärdighet, trots att den kanske måste migreras till nya system allteftersom utvecklingen går framåt.
Digitalt långtidsbevarande är en komplex utmaning. Det krävs hållbar finansiering, tekniska förutsättningar och kunskap för att arkiven inte ska bestå av luckor från den digitala tidsåldern.