Uppsatsstipendium

Uppsatsstipendium

Svenska Arkivförbundet delar årligen ut ett stipendium till den eller de som skrivit den bästa uppsatsen som behandlar enskilda arkiv. Syftet med uppsatsen är att främja forskning kring enskilda arkiv och användandet av enskilt källmaterial. Stipendiesumman är 10 000 kr. Sista ansökningsdag är 1 februari varje år.

Kvalikfikationer

Stipendiet söks av personer som högst ett år före ansökningstidens utgång lagt fram en studentuppsats som huvudsakligen behandlar enskilda arkiv. Uppsatsen ska vara framlagd inom ämnet arkivvetenskap eller inom annat ämne, förutsatt att uppsatsen behandlar frågor av arkivteoretisk relevans. För att kunna erhålla stipendiet förutsätts att uppsatsens kvalitet är hög.

Ansökan

Ansökan ska bestå av uppsatsen, ett personligt brev där sökande själv kortfattat beskriver sin uppsats och varför den förtjänar belöning, utdrag ur studieregister där betyget för uppsatsen framgår samt intyg eller rekommendationsbrev från handledare och/eller examinator. Sista ansökningsdag är 1 februari varje år. Ansökan skickas till info@arkivforbundet.se.

Åtaganden

Stipendiaten förväntas att presentera sin uppsats som en del av konferensprogrammet på Svenska Arkivförbundets Vårkonferens, där stipendieutdelningen sker. Vidare förväntas stipendiaten att presentera uppsatsen i en populärvetenskaplig artikel i tidskriften Arkiv.

Tidigare års stipendiater

2023:

inget stipendium delades ut

2022:

Anna Björk, “Folkdansaren och arkivet”

– en undersökning av traditionsbärande som kritisk arkivpraktik, Institutionen för Danspedagogik, Stockholms konstnärliga högskola.